حذف اسناد

با استفاده از این endpoint می‌توان اسناد را در یک مجموعه داده حذف کرد.

CURL
PHP
CURL
curl --location --request DELETE 'https://api.negare.io/v1/documents/<ID>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'API-KEY: <TOKEN>'
PHP
// delete document
$searchInstance->delete(1001);

پس از ارسال درخواست بالا پاسخ زیر برگردانده می‌شود:

Response
Response
{
"status": 202,
"message": "سند شما با موفقیت برای حذف دریافت شد."
}