کتابخانه ها

در این قسمت لیست کتابخانه هایی را که برای ارتباط با سرویس نگاره پیاده سازی شده اند مشاهده می‌کنید.

در این قسمت لیست کتابخانه هایی را که برای ارتباط با سرویس نگاره پیاده سازی شده اند مشاهده می‌کنید.

شما می توانید با دانلود این کتابخانه ها وب سایت و اپلیکیشن خود را به سرویس نگاره متصل نمایید و در صورت تمایل می توانید در بهبود این کتابخانه ها مشارکت نمایید.

زبان PHP

برای استفاده از سرویس جستجوی نگاره در پلتفرم خود می‌توانید از این کتابخانه استفاده نمایید.

زبان Javascript

لینک به زودی قرار می‌گیرد.