مقدمه

با استفاده از API نگاره، کسب و کارهای مختلف می توانند سرویس جستجوی هوشمند نگاره را بر روی وب سایت، اپلیکیشن و ... خود استفاده نمایند. این API به منظور ذخیره و بازیابی اسناد مورد نظر فراهم گردیده است.