احراز هویت

احراز هویت توسط یک کلید ۳۲ کاراکتری که که باید در کلید API-KEY و در قسمت HEADER قرار گیرد انجام می‌شود. هر مجموعه داده دارای دو کلید یکی برای مدیریت و دیگری برای دسترسی به مجموعه داده استفاده می شود.

با کلید مدیریت فقط می‌توان اسناد را ذخیره، ویرایش، و حذف کرد. با کلید دسترسی نیز فقط می‌توان بین اسناد موجود جستجو کرد.

بدیهی است مطابق با هر نوع درخواست، کلید موبوطه نیز ارسال شود در غیر این صورت با خطای عدم دسترسی مواجه خواهید شد.

یک نمونه احراز هویت را می‌توانید در قسمت زیر مشاهده نمایید:

CURL
PHP
CURL
curl --location --request POST 'https://api.negare.io/v1/ENDPOINT>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'API-KEY: <TOKEN>' \
--data-raw '{...}'
PHP
$apiUrl = 'https://api.negare.io/v1/';
$apiKey = '<TOKEN>';
require('NegareSearch.php');
$searchInstance = new NegareSearch($apiUrl, $apiKey);