تکمیل کننده عبارت جستجو

با استفاده از این endpoint می توان نتایج مرتبط را حین تایپ به کاربر نمایش داد.

CURL
PHP
CURL
curl --location --request GET 'https://api.negare.io/v1/auto-complete' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'API-KEY: <TOKEN>' \
--data-raw '{
"query": "شلوار",
"inFields": ["title", "description"],
"returnFields": ["title"],
"page": 1,
"perPage": 10
}'
PHP
$params = [
"query" => "شلوار",
"inFields" => ["title", "description"],
"returnFields" => ["title"],
"page" => 1,
"perPage" => 10
];
// search for documents
$result = $searchInstance->autoComplete($params);
print_r($result);

تمامی فیلدهای استفاده شده دقیقا همانند بخش جستجو است.