ذخیره اسناد

با استفاده از این endpoint می‌توان اسناد را در یک مجموعه داده ذخیره کرد. هر سند باید یک شناسه (id) یکتا داشته باشد. بقیه فیلد ها با توجه به ساختار اسناد شما می‌تواند متفاوت باشد.

CURL
PHP
CURL
curl --location --request POST 'https://api.negare.io/v1/documents' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'API-KEY: <TOKEN>' \
--data-raw '{
"id": 1,
"title": "شلوار کتان مردانه",
"description": "طراحی ساده و کاربردی، در دو رنگ",
"category": "پوشاک",
"published": "1",
"price": 53900
}'
PHP
$product = [
"id" => 1001,
"title" => "شلوار کتان مردانه",
"description" => "طراحی ساده و کاربردی، در دو رنگ",
"category" => "پوشاک",
"published" => "1",
"price" => 53900
];
// store product
$searchInstance->store($product);

پس از ارسال درخواست بالا پاسخ زیر برگردانده می‌شود:

Response
Response
{
"status": 202,
"message": "سند شما با موفقیت برای نمایه سازی دریافت شد."
}

برای ذخیره اسناد بصورت دسته‌ای می‌تواند آرایه ای از اسناد که هرکدام دارای شناسه یکتا هستند را برای سرویس نگاره ارسال نمایید تا عملیات نمایه سازی بصورت دسته ای انجام گیرد.

اگر سندی با شناسه مورد نظر در مجموعه داده موجود باشد، کل سند با مقادیر جدید جایگزین می‌شود.

CURL
PHP
CURL
curl --location --request POST 'https://api.negare.io/v1/documents' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'API-KEY: <TOKEN>' \
--data-raw '[{
"id": 1,
"title": "شلوار کتان مردانه",
"description": "طراحی ساده و کاربردی، در دو رنگ",
"category": "پوشاک",
"published": "1",
"price": 53900
},{
"id": 2,
"title": "شلوار پارچه ای مردانه",
"description": "ساده و کلاسیک،دوخت تمیز در 5 رنگ",
"category": "پوشاک",
"published": "1",
"price": 38500
},{
"id": 3,
"title": "پیراهن پشمی",
"description": "دوخت تمیز،سبک و راحت،در 7 رنگ",
"category": "پوشاک",
"published": "0",
"price": 62400
}]'
PHP
$products = [
[
"id" => 1001,
"title" => "شلوار کتان مردانه",
"description" => "طراحی ساده و کاربردی، در دو رنگ",
"category" => "پوشاک",
"published" => "1",
"price" => 53900
],[
"id" => 1002,
"title" => "شلوار پارچه ای مردانه",
"description" => "ساده و کلاسیک،دوخت تمیز در 5 رنگ",
"category" => "پوشاک",
"published" => "1",
"price" => 38500
],[
"id" => 1003,
"title" => "پیراهن پشمی",
"description" => "دوخت تمیز،سبک و راحت،در 7 رنگ",
"category" => "پوشاک",
"published" => "0",
"price" => 62400
]
];
// store products
$searchInstance->store($products);