ویرایش اسناد

با استفاده از این endpoint می‌توان اسناد را در یک مجموعه داده ویرایش کرد.

CURL
PHP
CURL
curl --location --request PUT 'https://api.negare.io/v1/documents/<ID>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'API-KEY: <TOKEN>' \
--data-raw '{
"id": 1,
"title": "شلوار کتان مردانه",
"description": "طراحی ساده و کاربردی، در دو رنگ",
"category": "پوشاک",
"published": "1",
"price": 53900
}'
PHP
$product = [
"id" => 1001,
"title" => "شلوار کتان مردانه",
"description" => "طراحی ساده و کاربردی، در دو رنگ",
"category" => "پوشاک",
"published" => "1",
"price" => 53901 // edit price
];
// update document
$searchInstance->update(1001, $product);

پس از ارسال درخواست بالا پاسخ زیر برگردانده می‌شود:

Response
Response
{
"status": 202,
"message": "سند شما با موفقیت برای ویرایش دریافت شد."
}